درد است که آدمی را راهبر است

نبض صداوسیما

رسانه ملی بعنوان پیام رسان انقلاب اسلامی و تنها پایگاه رسانه ای نظام در مقابله با این آرایش عظیم دشمن، هم باید ناظر به خنثی کردن کار دشمن در داخل باشد، هم باید ناظر به ضربه زدن به دشمن در فضای عمومی؛ البته اینها نقطه آمال رسانه ملی است و اگر بخواهیم رسانه ملی مان پیام رسان انقلاب اسلامی باشد باید تمام عوامل آن از مدیران تا کارگردانان و نویسندگان و مجریان و بازیگران درد اسلام و انقلاب داشته باشند؛ مولانا در فیه ما فیه در تشریح درد می گوید «درد است که آدمی را راهبر است! در هر کاری که هست، تا او را دردِ آن کار و هوس و عشق آن کار در درون نخیزد، او قصد آن کار نکند و آن کارِ بی درد او را میسر نشود!»

(متن کامل در ادامه مطلب)

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
رسانه ,انقلاب ,ادامه مطلب ,باید ناظر ,انقلاب اسلامی ,رسان انقلاب ,پیام رسان ,رسان انقلاب اسلامی